تماس با ما


Mail: rchfm@umz.ac.ir

آدرس: بابلسر، دانشگاه مازندران، دانشکده علوم ریاضی، مرکز پژوهشی ابرساختارهای جبری و ریاضیات فازی
تلفکس: 35245413-011