هفتمین سمینار تخصصی ابر ساختار های جبری و ریاضیات فازی