ساختار تشکیلاتی مرکز


مرکز پژوهشی ابرساختارهای جبری و ریاضیات فازی
گروه پژوهشی ابرساختارهای جبری
گروه پژوهشی ریاضیات فازی
زمینه های فعالیت:
 • ابرنیم گروهها و ابرگروهها
 • ابر حلقه ها، ابر مدول ها و ابر فضاهای برداری
 • ابرجبرها
 • ابر BCK ـ جبرها
 • ابر شبکه ها
 • HV ـ ساختارها
 • کاربردهای ابرساختارهای جبری
 • ابرساختارهای فازی
زمینه های فعالیت:
 • جبر فازی
 • منطق فازی
 • آمار و احتمال فازی
 • گراف های فازی
 • توپولوژی فازی
 • برنامه ریزی خطی فازی
 • بهینه سازی فازی
 • محاسبات نرم