چارت تشکیلاتی مرکز


رئیس مرکز
معاون مرکز
گروه پژوهشی ابرساختارهای جبری
گروه پژوهشی ریاضیات فازی